Новости Цены Информация для операторов Расположение Правила бронирования Контакты Акционерам БРОНИРОВАТЬ
|| Главная страница / Акционерам


Акционерам

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОПРОМСТРОЙ" (далі ПрАТ "АГРОПРОМСТРОЙ" або Товариство), місцезнаходження: 95034, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Шполянської, буд. 7/9, повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2014 року о 09.00 годині за адресою Товариства.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Обрання голови, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльності Товариства за 2013 рік.

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 р.

5. Затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2013 р.

6. Затвердження звіту та балансу Товариства за 2013 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2013 році.

7. Плановий розподіл прибутку 2014 року.

8. Припинення повноважень Генерального директора товариства. Обрання Генерального директора товариства.

9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради товариства. Обрання членів Наглядової ради товариства.

10. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії товариства. Обрання членів Ревізійної комісії товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2012 р.

Звітний 2013 р.

Усього активів

12583

13216

Основні засоби

6562

6691

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

240

653

Сумарна дебіторська заборгованість

580

293

Грошові кошти та їх еквіваленти

348

493

Нерозподілений прибуток

10246

10977

Власний капітал

12044

12787

Статутний капітал

254

254

Довгострокові зобов'язання

205

 

Поточні зобов'язання

334

429

Чистий прибуток (збиток)

239

341

Середньорічна кількість акцій (штук)

1015216

1015216

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій, протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

36

36

 

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться 30.04.2014 року з 08.00 до 08.50 за адресою: 95034, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Шполянської, буд. 7/9 приймальня Генерального директора.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24.04.2014 р.

Для участі в зборах акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерівналежним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу представника.

Ознайомитись з документами, повязаними з порядком денним зборів, можна особисто за письмовою заявою, представленою на ім'я Генерального директора Товариства, з понеділка по п'ятницю з 8-30 до 17.00 за адресою: 95034, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Шполянської, буд. 7/9 приймальня Генерального директора, відповідальний - голова наглядової ради Северін Олександр Миколайович.

Пропозиції щодо порядку денного зборів приймаються письмово не пізніше 20 днів до дня скликання (проведення) загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства. Телефон для довідок (0652) 272-219.

Генеральний директор                                                                                               А. П. Віноградов

  Годовой отчет эмитента

 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента цінних паперів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   ГРОПРОМСТРОЙ", ЄДРПОУ – 01353172,

Місцезнаходження - 95034, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Шполянськой, б. 7/9, тел. (0652) 27-84-06, E-mail: agroprom@globus-r.com. Адреса сторінки в мережі Інтернет - satera-ua.com

Відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Дата вчинення дії: 19.04.2012р. Текст Повідомлення:  Пакет акцій власника - фізичної особи, становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій  і складає  527 842 штук -  51,993%  від загальної кількості акцій Товариства. Дата отримання зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів від  депозитарію – 19.04.2012р. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Генеральний директор  Віноградов Андрій Павлович.

 

 

Генеральний директор                                      А.П. ВіноградовНовости Цены Информация для операторов Расположение Правила бронирования Контакты Акционерам